install Sentora and knowledges about Sentora system

Install Sentora in google cloud

I have a little free time, to learning and improve myself. So, I was the choice Sentora system. Because 1st, I have a big system, to research and testing everything. The 2nd, Sentora system can create the reseller hosting for sell ( i never think

create free VPS windows Microsoft Azure

Create free VPS windows

If you want to create a free VPS windows (Virtual Private Server) from Microsoft Azure without any charge? just follow this post. Because I will guild you the tutorial: ” Create VPS windows from Microsoft Azure free 100%”. Step by step, clearly, simply and easy-peasy.

Cài đặt nền Webinoly chạy wordpress trên VPS Vultr

Cài đặt VPS Vultr

Bài viết này mình muốn chia sẻ cách cài đặt và cấu hình VPS Vultr ở mức đơn giản nhất. Để bạn có thể cài đặt và sử dụng website wordpress. Bài viết mang tính hướng dẫn và tham khảo chi tiết. Mọi người tham